Privatlivspolitik

Ordlab som databehandler
Ordlab leverer en digital platform for personer, der ønsker at se vejledninger til de Læse- og SkriveTeknologier (LST), som de har behov for vejledning til. Formålet med behandlingen af personoplysninger er udelukkende, at brugere i løsningen kan favoritmarkere vejledninger, samt tilføje disse til playlister. Ordlab behandler ikke oplysningerne til andre formål end det ovenfor beskrevne. Ordlabs behandling af personoplysninger på vegne af evt. dataansvarlige drejer sig primært om: Indsamling, brug, opbevaring og sletning. Behandlingen omfatter almindelige personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6. Det drejer sig om Unilogin-brugernavn og dennes favorit/playlistekoblinger til vejledninger (intet andet).
Ordlab behandler ingen følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9.
Ordlab behandler ingen personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 10.
Ordlab behandler ingen oplysninger om cpr-nummer, jf. Databeskyttelseslovens § 11.

Ordlab som dataansvarlig
Når Ordlab gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter, er det gennem en kontrakt, der pålægger underdatabehandleren databeskyttelsesforpligtelser. Ordlab kræver underdatabehandlerens garanti for at ville gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen til enhver tid overholder databeskyttelsesforordningen.

Private medlemmer
På private medlemmer behandler Ordlab oplysninger om navn, telefonnummer og e-mailadresse med det formål at kunne levere og fakturere en given serviceydelse, samt kommunikation. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandles købshistorik med det formål at kunne lave statistik til internt brug. Her anvendes hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne analysere på vores omsætning. Personoplysninger slettes, når vi, efter lovgivning, ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Som udgangspunkt beholdes personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.

Virksomhedsmedlemmer og leverandører
På virksomhedsmedlemmer og leverandører behandler Ordlab oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer, betalingsinformationer fx EAN med det formål at kunne levere og fakturere en given serviceydelse, samt afregne med leverandører og kommunikere med kunden/leverandøren. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandles ordrehistorik med det formål at kunne lave statistik til internt brug. Her anvendes hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne analysere på vores omsætning/omkostninger. Personoplysninger slettes, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Som udgangspunkt beholdes personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.

Onlinekøb med kreditkort
Man kan trygt betale med kreditkort for køb via Ordlabs online betalingsportal.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet. Betalingsoplysninger ligger hos Stripe.com. Oplysninger vedrørende køb gemmes i 5 år iht. lovgivning. Udover selve købet bliver oplysningerne kun anvendt, hvis et medlem henvender sig med spørgsmål eller fejl i bestillingen. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt.

Jobansøgere
Hvis du søger en stilling hos Ordlab, behandles dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om vi vil tilbyde ansættelse, samt til kommunikation under rekrutteringsprocessen. Ordlab anvender hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at behandle din ansøgning. Kun relevante medarbejdere har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger. Hvis Ordlab ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere, der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder.

Videregivelse af personoplysninger
Ordlab anvender en række tredjeparter til backup og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på Ordlab’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Databehandlerne er underlagt databehandleraftaler og kontrolleres løbende og mindst én gang om året. Ordlab kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed fx til banker, revisor, advokater etc. Ordlab anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Sikkerhed
Ordlab har etableret tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata vil blive foretaget iht. Persondataforordningen og databeskyttelseslovens krav hertil. Ordlab overholder standarder for god it-sikkerhed, og vi holder os løbende opdateret omkring mulige trusler for persondatasikkerheden.

Cookies
Ordlab anvender cookies efter gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Ordlab behandler om dig.
Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger.
Du har ret til at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger.
Du har ret til, i visse situationer, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”.
Ønskes sletning skal Ordlab slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som vi er pålagt at gemme iht. lovgivning.
Du har ret til at trækket dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig.
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret (Dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du har ret til at indgive en klage over Ordlab’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Klageret
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Ordlab’s behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til: ordlab@ordlab.dk. Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk