Privatlivspolitik

Ordlab som dataansvarlig

Ordlab leverer tre digitale løsninger:

  1. En digital platform for personer, der ønsker at se videovejledninger til de Læse- og SkriveTeknologier (LST), som de har behov for vejledning til. Formålet med behandlingen af personoplysninger er udelukkende, at brugere i løsningen kan favoritmarkere videovejledninger, samt tilføje disse til spillelister.
  2. Bedre Dansk – en app der giver dig mulighed for at træne din udtale og ordforråd på flere sprog.
  3. Tal til Windows – en løsning som giver dig mulighed for at skrive alle steder på din Windows computer ved hjælp af stemmen.

Ordlab er dataansvarlig for Ordlabs løsninger. Kunder og brugere af Ordlabs løsninger overfører de data til Ordlab, som er nødvendige for, at Ordlab kan levere den ønskede service.

Ordlab behandler ikke oplysningerne til andre formål end det ovenfor beskrevne. Ordlabs behandling af personoplysninger drejer sig primært om: Indsamling, brug, opbevaring og sletning. Behandlingen omfatter alene almindelige personoplysninger (brugernavn og betalingsoplysninger), jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6. Ordlab behandler ingen følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9.
Ordlab behandler ingen personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 10.
Ordlab behandler ingen oplysninger om cpr-nummer, jf. Databeskyttelseslovens § 11.

 

Ordlabs behandling af data om Organisationsmedlemskab og leverandører

På virksomhedsmedlemmer og leverandører behandler Ordlab oplysninger om organisationsnavn, adresse, e-mailadresse, betalingsinformationer fx EAN og evt. kontaktperson i organisationen, med det formål at kunne levere og fakturere en given serviceydelse, samt afregne med leverandører og kommunikere med kunden/leverandøren. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandles ordrehistorik med det formål at kunne lave statistik til internt brug. Her anvendes hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne analysere på vores omsætning/omkostninger.

 

Ordlabs behandling af data om slutbrugere tilknyttet Organisationsmedlemskaber

På slutbrugere tilknyttet organisationsmedlemmer behandler Ordlab kun brugernavn fra Unilogin eller pseudonymiseret brugernavn fra WAYF, med det formål at kunne levere en given serviceydelse. Brugerprofilen slettes ved årlig oprydning i brugerdatabasen, når brugerprofilen ikke har været aktiv i de sidste 12 måneder.

 

Ordlabs behandling af data om Privat medlemskab

På private medlemmer behandler Ordlab oplysninger om brugernavn, e-mailadresse og betalingsoplysninger med det formål at kunne levere og fakturere en given serviceydelse, samt kommunikation. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt. Derudover behandles købshistorik med det formål at kunne lave statistik til internt brug. Her anvendes hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne analysere på vores omsætning. Personoplysninger slettes, når vi, efter lovgivning, ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen. Som udgangspunkt beholdes personoplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.

 

Privat medlemskab – Onlinekøb med kreditkort

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet. Betalingsoplysninger ligger hos QuickPay.net. Oplysninger vedrørende køb gemmes i 5 år iht. lovgivning. Udover selve købet bliver oplysningerne kun anvendt, hvis et medlem henvender sig med spørgsmål eller fejl i bestillingen. Ordlab anvender behandlingshjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt.

 

Jobansøgere – Vi gemmer aldrig ansøgninger, efter ansættelse har fundet sted

Hvis du søger en stilling hos Ordlab, behandles dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om vi vil tilbyde ansættelse, samt til kommunikation under rekrutteringsprocessen. Ordlab anvender hjemlen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at behandle din ansøgning. Kun relevante medarbejdere har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger. Hvis Ordlab ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere, der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder.

 

Ordlabs brug af databehandlere

Ordlab garanterer, at behandlingen til enhver tid overholder databeskyttelsesforordningen.
Når Ordlab gør brug af en databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter, er det gennem en kontrakt, der pålægger databehandleren databeskyttelsesforpligtelser. Ordlab kræver databehandlerens garanti for at ville gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen til enhver tid overholder databeskyttelsesforordningen.

Ordlabs databehandlere må ikke anvende personoplysningerne til egne formål.
Ordlab anvender en række parter til hosting og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på Ordlabs vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Databehandlerne er underlagt databehandleraftaler og kontrolleres ift Datatilsynets vejledning om tilsyn med databehandlere.

Ordlab eller Ordlabs databehandlere anvender kun databehandlere udenfor EU i følgende tilfælde:

  • Bedre Dansk benytter platformen Contentful (placeret i USA) til opbevaring af øvelser. Brugere kan selv oprette øvelser (fx en lærer opretter øvelser til en klasse til læring af fagspecifikke termer). Brugerid for brugeren der har oprettet øvelsen gemmes sammen med øvelsen, og understøtter at brugeren senere kan ændre eller slette øvelsen. Der gemmes ingen information om brugere der gennemfører øvelsen.
  • Ordlab benytter standardløsningen Campaign Monitor (placeret i USA) til registrering og opfølgning med kursister (Campaign Monitor udskiftes med en dansk løsning inden udgangen af 2023).

 

Videregivelse af personoplysninger

Ordlab kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed fx til banker, revisor, advokater etc.

Personoplysninger og behandling af persondata fortages indenfor gældende lov.
Ordlab har etableret tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata vil blive foretaget iht. Persondataforordningen og databeskyttelseslovens krav hertil. Ordlab overholder standarder for god it-sikkerhed, og vi holder os løbende opdateret omkring mulige trusler for persondatasikkerheden.

 

Cookies

Ordlab anvender cookies efter gældende lovgivning.

 

Dine rettigheder – Du kan altid få indsigt i din personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Ordlab behandler om dig.
Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger.
Du har ret til at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger.
Du har ret til, i visse situationer, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”.
Ønskes sletning skal Ordlab slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som vi er pålagt at gemme iht. lovgivning.
Du har ret til at trækket dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig.
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret (Dataportabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du har ret til at indgive en klage over Ordlabs behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

 

Klageret – Henvend dig til: ordlab@ordlab.dk

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Ordlabs behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til: ordlab@ordlab.dk. Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk